Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Občianske združenie OBJATIE  vzniklo v roku 2009. Naším sídlom je Centrum sociálnych služieb Horelica.  Občianske združenie je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiace na území Slovenskej republiky.

Cieľom činnosti OZ je združovať starších a zdravotne postihnutých občanov, ich rodičov, priateľov a príbuzných, a prispievať k skvalitňovaniu života ľudí so zdravotným postihnutím.

Za týmto účelom združenie:

1.      Organizuje kultúrno-spoločenské a športové podujatia

2.      Napomáha pri vytváraní podmienok pre záujmové aktivity občanov so zdravotným postihnutím a starším ľuďom

3.      Propaguje výsledky práce občanov so zdravotným postihnutím a starších ľudí prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov

4.      Podieľa sa na riešení problémov starších osôb a ľudí so zdravotným postihnutím a spolupracuje s ich rodičmi

5.      Organizuje aktivity zamerané na integráciu občanov so zdravotným postihnutím a starších osôb

6.      Uplatňuje práva a rovnaké príležitosti pre osoby so zdravotným postihnutím a starším ľuďom a odstraňuje diskrimináciu týchto osôb

7.       Chráni občanov so zdravotným postihnutím ako aj starších občanov pred násilím, zlým zaobchádzaním a sociálnou exklúziou v rámci rezidenčnej starostlivosti

8.      Zvyšuje povedomie spoločnosti o osobách so zdravotným postihnutím a starších občanov

9.      Zabezpečuje skvalitnenie života zdravotne postihnutým občanom a starším osobám a udržiavať ich nezávislý život vrátane zdravia a blahobytu

 

Štatutár: Mgr. Jarmila Heltková

E-mail: oz.objatie@gmail.com

Výročné správy OZ Objatie si môžete pozrieť po kliknutí na link uvedený nižšie:

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa za rok 2019

Výročná správa za rok 2020

Výročná správa za rok 2021

Realizované projetky OZ Objatie si môžete pozrieť po kliknutí na link uvedený nižšie:

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

 

  Milí priatelia,

budeme radi ak sa aj vy pridáte k tým, </