Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Občianske združenie OBJATIE  vzniklo v roku 2009. Naším sídlom je Centrum sociálnych služieb Horelica.  Občianske združenie je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiace na území Slovenskej republiky.

Cieľom činnosti OZ je združovať starších a zdravotne postihnutých občanov, ich rodičov, priateľov a príbuzných, a prispievať k skvalitňovaniu života ľudí so zdravotným postihnutím.

Za týmto účelom združenie:

1.      Organizuje kultúrno-spoločenské a športové podujatia

2.      Napomáha pri vytváraní podmienok pre záujmové aktivity občanov so zdravotným postihnutím a starším ľuďom

3.      Propaguje výsledky práce občanov so zdravotným postihnutím a starších ľudí prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov

4.      Podieľa sa na riešení problémov starších osôb a ľudí so zdravotným postihnutím a spolupracuje s ich rodičmi

5.      Organizuje aktivity zamerané na integráciu občanov so zdravotným postihnutím a starších osôb

6.      Uplatňuje práva a rovnaké príležitosti pre osoby so zdravotným postihnutím a starším ľuďom a odstraňuje diskrimináciu týchto osôb

7.       Chráni občanov so zdravotným postihnutím ako aj starších občanov pred násilím, zlým zaobchádzaním a sociálnou exklúziou v rámci rezidenčnej starostlivosti

8.      Zvyšuje povedomie spoločnosti o osobách so zdravotným postihnutím a starších občanov

9.      Zabezpečuje skvalitnenie života zdravotne postihnutým občanom a starším osobám a udržiavať ich nezávislý život vrátane zdravia a blahobytu

 

Štatutár: Mgr. Jarmila Heltková

E-mail: oz.objatie@gmail.com

Výročné správy OZ Objatie si môžete pozrieť po kliknutí na link uvedený nižšie:

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa za rok 2017

 

Realizované projetky OZ Objatie si môžete pozrieť po kliknutí na link uvedený nižšie:

Rok 2016

Rok 2017