Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Projekty rok 2021:

Projekty rok 2020:

 

 

 

 

Vďaka podpore Nadácie SPP sme zabezpečili ochranu života a zdravia prijímateľov a zamestnancov

Centra sociálnych služieb Horelica V decembri 2020 sme sa zapojili do grantového programu s názvom „Pomáhame SPPolu“ prostredníctvom Nadácie SPP. Cieľom projektu bolo zakúpenie osobných ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov Centra sociálnych služieb Horelica, Čadca. Veľmi sme sa potešili, keď sme finančný príspevok z Nadácie SPP aj získali. V súčasnosti sa staráme o 132 prijímateľov sociálnych služieb. Seniori nad 65 rokov života a ľudia odkázaní na pomoc ostatných sú najohrozenejšou skupinou obyvateľstva v boji s pandémiou ochorenia COVID-19. Pri výbere osobných ochranných pracovných pomôcok sme zohľadnili aktuálne potreby zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb. Zakúpenie dostatočného množstva ochranných overalov, FFP2 respirátorov a ochranných návlekov počas pandémie bolo a je nevyhnutné na ochranu zamestnancov a klientov v dennodennom priamom kontakte. Vďaka podpore Nadácie SPP majú zamestnanci zariadenia pri výkone svojej práce dostatok ochranných pracovných pomôcok a zároveň vieme zabezpečiť ochranu klientov, ktorí ešte neprekonali COVID-19. Sme radi, že vďaka podpore Nadácie SPP sme prispeli ku skvalitneniu starostlivosti o našich prijímateľov a zároveň môžeme vo zvýšenej miere zabezpečiť ochranu života a zdravia zamestnancov a klientov zariadenia Centra sociálnych služieb Horelica, Čadca.

 

Názov projektu: Posilňovanie medzigeneračnej solidarity

ID projektu: 22020129

Zdroj a výška financovania:  Medzinárodný Vyšehradský fond, 900€

Uskutočnenie: 11/2020 - 12/2020

Opis projektu:  Projekt bol založený na spolupráci centier sociálnych služieb z Vyšehradskej štvorky – Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko a vedúcim projektu zo Srbska bolo Centrum podpory a inklúzie Help Net. Hlavným účelom projektu bolo prehĺbenie medzigeneračného porozumenia a dialógu medzi seniormi, mentálne postihnutou mládežou a mladými ľuďmi do 30 rokov. V rámci projektu bolo našou úlohou zorganizovať online workshop na tému ,,Ako nakrútiť krátky film pomocou smartphonu“. Na tomto školení sa naši seniori naučili nové zručnosti ako pracovať s modernými dotykovými mobilmi. Následne bolo našou úlohou nakrútiť tri krátke propagačné videá o medzigeneračnej solidarite, ktoré budú použité na výrobu filmu. Film sa bude premietať v Srbsku a v krajinách Vyšehradskej štvorky.

Partneri projektu:

1. Centrum podpory a inklúzie Help Net zo Srbska

2. Zariadenia sociálnych služieb zo Slovenska

3. Zariadenia sociálnych služieb z Česka

4. Zariadenia sociálnych služieb z Maďarska

5. Zariadenia sociálnych služieb z Poľska

Školiace stredisko a lektorka:

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. – Dis. art. Martina Kažimírová

 

„ Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – Program Podpora regionálneho rozvoja“.

 

Žilinský samosprávny kraj získal dotáciu z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Program Podpora regionálneho rozvoja na nákup dezinfekčných stojanov a náplní do týchto stojanov. Jedná sa o projekt s názvom „Bezpečné bývanie v centrách sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja“. Naše Centrum sociálnych služieb Horelica vďaka tomuto projektu získalo do vstupných priestorov dva dezinfekčné stojany a náplne do nich.

 

 

                        

     Fotografia stojanu na pracovisku Horelica 107                     Fotografia stojanu na pracovisku Horelica 18

 


Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Názov projektu: Zakúpenie germicídnych žiaričov, bezkontaktných infra teplomerov využívaných pri priamom kontakte s klientmi a príbuznými zariadenia a dezinfekčného prostriedku pre dodržanie hygienicko – dezinfekčného režimu v zariadení

Stav: schválený – realizácia ukončená v 07/2020

Súhrnné informácie o projekte:

Cieľom projektu bolo zakúpenie germicídnych žiaričov, ktoré budú slúžiť na ochranu zdravia pre klientov i pre zamestnancov zariadenia.

Prostredníctvom germicídneho žiarenia zabezpečíme čistenie vzduchu od mikroorganizmov. Dezinfekcia nastáva v okamihu pôsobenia tohto žiarenia na mikroorganizmy, ktoré v dôsledku narušenia bunečných štruktúr rýchlo hynú. Germicídne žiariče je možné používať aj v prítomnosti osôb v miestnosti.

Bezkontaktné infra teplomery budú využívané na denné sledovanie telesnej teploty zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb.

Dezinfekčný prostriedok bude využívaný na plochy zariadenia na oboch pracoviskách na zabezpečenie hygienicko – dezinfekčného režimu.

   

Projekty rok 2019:

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Názov projektu: Päťmiestne osobné motorové vozidlo na podporu terénnej formy služby včasnej intervencie

Stav: schválený – realizácia ukončená v 08/2019

Súhrnné informácie o projekte:

Cieľom projektu bolo zakúpenie päťmiestneho osobného motorového vozidla na podporu služby včasnej intervencie, ktoré bude využívané na poskytovanie terénnej formy služby včasnej intervencie prostredníctvom terénneho programu.

Práca s rodinou sa realizuje v domácom prostredí, kde odborní poradcovia služby včasnej intervencie vykonávajú konzultačné návštevy. Cieľom je zabezpečiť primeraný vývoj dieťaťa poskytnutím včasnej podpory rodine formou komplexných služieb na báze dlhodobého sprevádzania, pomoci a podpory.

 

Vyšehradská kooperácia v oblasti práce so seniormi

Číslo projektu: 21910016

Zdroj a výška financovania: Medzinárodný Vyšehradsky Fond, 28.260.00 EUR

Uskutočnenie: 03/06/2019–31/08/2020

Opis projektu: Projekt je založený na externej podpore inštitúcií poskytujúcich starostlivosť o seniorov - Domovy pre dôchodcov a sociálne domy z pohraničných oblastí Poľska, Českej republiky a Slovenska. V rámci projektu je naplánovaná organizácia medzinárodnej konferencie o práci so seniormi; Arteterapické workshopy pre seniorov a ich opatrovateľov; školenia o spôsoboch práce so seniormi, ktorí zápasia s demenciou a inými chorobami; príprava špecializovaných hudobno-terapeutických nástrojov určených pre seniorov, ktoré budú využívané počas workshopov a následne odovzdané domovom dôchodcov a sociálnych služieb. Nástroje budú prispôsobené príjemcom z Poľska, Českej republiky a Slovenska. Projekt predpokladá podporu starších a ich opatrovateľov, medzinárodnú integráciu a posilňovanie medzigeneračného dialógu. Hlavným cieľom projektu je zabrániť vylúčeniu starších ľudí vytvorením inštitucionálnej spolupráce a poskytovaním podpory organizáciám vykonávajúcim funkcie starostlivosti, čím sa podporí princíp spolupráce a pomoci seniorom.

Partnery projektu jsou:

1. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné

2. Centrum sociálnych služieb Horelica

3. Bytový dom Pogodna Jesień

4. Bytový dom Betania

5. Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace

6. Nadácie 9sił

7. Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. Více zde

8. Domov pro seniory sv Alžběty, Konvent sester Alžbětinek v Jablunkově

9. Nadácie Cambio

10. Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

 

Projekt je spolufinancovaný Medzinárodným Vyšehradským Fondom

   Barbara Wrona

   Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA

   Marta Sláviková

   Dyrektor EUWT TRITIA

 

 

Projekty rok 2018:

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Názov projektu: Materiálno-technické vybavenie multisenzorickej miestnosti pre klientov služby včasnej intervencie

Stav: schválený – realizácia ukončená v 10/2018

Súhrnné informácie o projekte:

Cieľom projektu bolo vybudovanie a zariadenie multisenzorickej miestnosti, ktorá bude určená na terapeutické, relaxačné a voľno-časové aktivity pre prijímateľov služby včasnej intervencie.

V multisenzorickej miestnosti sa bude aplikovať terapia Snoezelen, v rámci ktorej je možné deťom včasnej intervencie poskytnúť mnoho multisenzorických podnetov.

 

 

 

Poskytovateľ: Nadácia TESCO

Názov projektu: „Učenie hrou“

Stav: schválený – realizácia ukončená v 08/2018

Súhrnné informácie o projekte:

Cieľom projektu bolo zakúpenie interaktívnej tabule.

Zakúpením interaktívnej  tabule podporíme u našich klientov zmyslové vnímanie, poznávanie a komunikáciu. Zlepší sa ich správanie a zároveň sa zvýši miera    samostatnosti, čo zníži úroveň predsudkov a negatívnych názorov ľudí, ktorí  prichádzajú s klientami do užšieho kontaktu. Tabuľa im bude slúžiť ako  komunikačná alternatíva a pomôcka na ich všestranný rozvoj. Rôznorodé  aktivity, ktoré zrealizujeme prostredníctvom interaktívnej tabule, budú  smerovať aj k ich integrácii do spoločnosti.

 

Projekty rok 2017:

 

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Názov projektu: Výškovo nastaviteľná vaňa s hydromasážou a vstavanou dezinfekčnou jednotkou

Stav: schválený – realizácia ukončená v 10/2017

Súhrnné informácie o projekte:

Projekt bol zrealizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Podarilo sa naplniť cieľ projektu, ktorým bolo skvalitnenie života klientov a zvýšenie komfortu pri vykonávaní hygieny klientov.

Starnutie a postihnutie narušuje klientom kvalitu života, obmedzuje ich pri bežných činnostiach, ktoré svojho času považovali za samozrejmé. V akejkoľvek situácií pri kúpaní, či sprchovaní sa klienti chcú cítiť čo najviac samostatní. Výškovo nastaviteľná vaňa s hydromasážou im poskytuje nielen relax a uvoľnenie, ale aj komfort pri vykonávaní hygieny.