Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Projekty rok 2021:

Dotácia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 3 NV SR č. 103/2020 Z. z. v znení NV SR č. 411/2021 Z. z.

Výška poskytnutej dotácie: 5240,-- € (slovom päťtisícdvestoštyridsať eur)

Účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá: dotácia MPSVaR SR podľa § 4 ods. 3 NV SR č. 103/2020 Z. z. v znení NV SR č. 411/2020 Z. z. na nákup "výživových doplnkov".

Vecné vyhodnotenie aktivít a činností a správa o čerpaní dotácie: Cieľom poskytnutej dotácie bolo nakúpenie výživových doplnkov pre všetkých zamestnancov a klientov Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 107 a pracovisko Horelica 18, 022 01 Čadca. Celkovo bolo zakúpených 262 ks vitamínových balíčkov v hodnote 20,-- € na osobu.

Dotácia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Číslo zmluvy poskytnutej dotácie: 13940/2021-M_ODPD

Výška poskytnutej dotácie: 2100,-- €

Účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá: dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore MPSVR SR.

Vecné vyhodnotenie aktivít a činností a správa o čerpaní dotácie:

Cieľom dotácie bolo zakúpenie 6 ks polohovateľných kresiel na kolieskach s čalúnenými podrúčkami a jedálenskou doskou. Celkové náklady na realizáciu projektu boli 4896,-- €. Z vlastných zdrojov zariadenia bolo dofinancovaných 2563,-- € a Žilinský samosprávny kraj prispel na realizáciu projektu sumou 233 €..

 

Dotácia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Číslo zmluvy poskytnutej dotácie: 20128/2021-M_ORF

Výška poskytnutej dotácie: 1060,-- €

Účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá: § 9 ods. 3 a 4 a § 10 ods. 10 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení zákona č. 393/2012 Z. z. - dotácia na podporu humanitárnej pomoci. Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore MPSVR SR.

Vecné vyhodnotenie aktivít a činností a správa o čerpaní dotácie:

Cieľom dotácie bolo zakúpenie 2 ks kyslíkových koncentrátorov, 2 ks germicídnych žiaričov a 3 ks pulzných oximetrov, ktoré budú slúžiť na ochranu zdravia klientov i zamestnancov Centra sociálnych služieb Horelica.


 

Dotácia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  

Číslo zmluvy poskytnutej dotácie: 14238/2021-M_ORF

Výška poskytnutej dotácie: 3240,-- €

Účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá: podpora humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4, § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov – tzv. „Infekčný príplatok“. Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore MPSVR SR.

Vecné vyhodnotenie aktivít a činností a správa o čerpaní dotácie: Cieľom poskytnutej dotácie bolo vyplatenie odmeny zamestnancom, ktorí vykonávali pracovnú činnosť v CSS Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca počas nariadenej karantény v zariadení. Humanitárna pomoc poskytnutá podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona o dotáciách ssa realizovala vďaka finančnej podpore ministerstva.

 

 

 

Dotácia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Číslo zmluvy poskytnutej dotácie: 12578/2021-M_ORF

Výška poskytnutej dotácie: 3 637,- €

Účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá: § 9 ods. 3 a 4 a § 10 ods. 10 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení zákona č. 393/2012 Z. z. – dotácia na podporu humanitárnej pomoci. Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore MPSVR SR.

Vecné vyhodnotenie aktivít a činností a správa o čerpaní dotácie: Cieľom projektu bola refundácia nákladov spojených s uhradením faktúr za tovary a služby (zabezpečenie stravy pre zamestnancov CSS Horelica, pracovisko Horelica 107, Čadca, ktorí zostali v nepretržitej prevádzke v zariadení počas karantény). Humanitárna pomoc poskytnutá podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona o dotáciách ssa realizovala vďaka finančnej podpore ministerstva.

Projekty rok 2020:

Dotácia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Číslo zmluvy poskytnutej dotácie: 31046/2020-M_ORF

Výška poskytnutej dotácie: 17.415,- € (slovom sedemnásťtisícštyristopätnásť eur)

Účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá: podpora humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4, § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov – tzv. „Infekčný príplatok“. Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore MPSVR SR.

Vecné vyhodnotenie aktivít a činností a správa o čerpaní dotácie: Cieľom poskytnutej dotácie bolo vyplatenie odmeny zamestnancom, ktorí vykonávali pracovnú činnosť v CSS Horelica, pracovisko Horelica 107, Čadca počas nariadenej karantény v zariadení v počte 43 zamestnancov. Humanitárna pomoc poskytnutá podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona o dotáciách ssa realizovala vďaka finančnej podpore ministerstva.

 

 

Dotácia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 3 NV SR č. 103/2020 Z. z. v znení NV SR č. 301/2021 Z. z.

 

Výška poskytnutej dotácie: 5020,-- € (slovom päťtisícdvadsať eur)

Účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá: dotácia MPSVaR SR podľa § 4 ods. 3 NV SR č. 103/2020 Z. z. v znení NV SR č. 301/2020 Z. z. na nákup "výživových doplnkov".

Vecné vyhodnotenie aktivít a činností a správa o čerpaní dotácie: Cieľom poskytnutej dotácie bolo nakúpenie výživových doplnkov pre všetkých zamestnancov a klientov Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 107 a pracovisko Horelica 18, 022 01 Čadca. Celkovo bolo zakúpených 251 ks vitamínových balíčkov. Hodnota balíčka bola v sumu 20,-- € na osobu.

 

 

 

 

 

Poskytovateľ: Nadácia SPP

Názov projektu: Grantový program Pomáhame SPPolu, za účelom: ochrana zdravia

Výška poskytnutého finančného príspevku: 1200,-- €

Číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku: 39/2020

Súhrnné informácie o projekte:

Cieľom projektu bolo zakúpenie osobných ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov Centra sociálnych služieb Horelica, Čadca v záujme ochrany ich zdravia, života a ochrany našich seniorov.

 

 

Názov projektu: Posilňovanie medzigeneračnej solidarity

ID projektu: 22020129

Zdroj a výška financovania:  Medzinárodný Vyšehradský fond, 900€

Uskutočnenie: 11/2020 - 12/2020

Opis projektu:  Projekt bol založený na spolupráci centier sociálnych služieb z Vyšehradskej štvorky – Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko a vedúcim projektu zo Srbska bolo Centrum podpory a inklúzie Help Net. Hlavným účelom projektu bolo prehĺbenie medzigeneračného porozumenia a dialógu medzi seniormi, mentálne postihnutou mládežou a mladými ľuďmi do 30 rokov. V rámci projektu bolo našou úlohou zorganizovať online workshop na tému ,,Ako nakrútiť krátky film pomocou smartphonu“. Na tomto školení sa naši seniori naučili nové zručnosti ako pracovať s modernými dotykovými mobilmi. Následne bolo našou úlohou nakrútiť tri krátke propagačné videá o medzigeneračnej solidarite, ktoré budú použité na výrobu filmu. Film sa bude premietať v Srbsku a v krajinách Vyšehradskej štvorky.

Partneri projektu:

1. Centrum podpory a inklúzie Help Net zo Srbska

2. Zariadenia sociálnych služieb zo Slovenska

3. Zariadenia sociálnych služieb z Česka

4. Zariadenia sociálnych služieb z Maďarska

5. Zariadenia sociálnych služieb z Poľska

Školiace stredisko a lektorka:

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. – Dis. art. Martina Kažimírová

 

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – Program Podpora regionálneho rozvoja“.

 

Žilinský samosprávny kraj získal dotáciu z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – Program Podpora regionálneho rozvoja na nákup dezinfekčných stojanov a náplní do týchto stojanov. Jedná sa o projekt s názvom „Bezpečné bývanie v centrách sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja“. Naše Centrum sociálnych služieb Horelica vďaka tomuto projektu získalo do vstupných priestorov dva dezinfekčné stojany a náplne do nich.

 

 

                        

     Fotografia stojanu na pracovisku Horelica 107                     Fotografia stojanu na pracovisku Horelica 18

 


Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Názov projektu: Zakúpenie germicídnych žiaričov, bezkontaktných infra teplomerov využívaných pri priamom kontakte s klientmi a príbuznými zariadenia a dezinfekčného prostriedku pre dodržanie hygienicko – dezinfekčného režimu v zariadení

Stav: schválený – realizácia ukončená v 07/2020. Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore MPSVR SR.

Súhrnné informácie o projekte:

Cieľom projektu bolo zakúpenie germicídnych žiaričov, ktoré budú slúžiť na ochranu zdravia pre klientov i pre zamestnancov zariadenia.

Prostredníctvom germicídneho žiarenia zabezpečíme čistenie vzduchu od mikroorganizmov. Dezinfekcia nastáva v okamihu pôsobenia tohto žiarenia na mikroorganizmy, ktoré v dôsledku narušenia bunečných štruktúr rýchlo hynú. Germicídne žiariče je možné používať aj v prítomnosti osôb v miestnosti.

Bezkontaktné infra teplomery budú využívané na denné sledovanie telesnej teploty zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb.

Dezinfekčný prostriedok bude využívaný na plochy zariadenia na oboch pracoviskách na zabezpečenie hygienicko – dezinfekčného režimu.

   

Projekty rok 2019:

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Názov projektu: Päťmiestne osobné motorové vozidlo na podporu terénnej formy služby včasnej intervencie

Stav: schválený – realizácia ukončená v 08/2019. Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore MPSVR SR.