Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Informácie ohľadne ochorenia COVID-19

Centrum sociálnych služieb Horelica má vypracovaný interný predpis - Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu COVID-19, resp. iných prenosných ochorení zo dňa 18.03.2020 a aktualizovaný bol dňa 02.09.2020 v štruktúre nasledovných bodov:

 1. Prístupnosť interného predpisu

 2. Účel a záväznosť krízového plánu

 3. Úvod

 4. Identifikácia rizík

 5. Krízové riadenie

 6. Interný krízový tím

 7. Činnosti interného krízového tímu

 8. Systém komunikácie interného krízového tímu

 9. Informačná povinnosť zamestnancov

 10. Preventívne opatrenia

 11. Krízová komunikácia

 12. Vznik mimoriadnej udalosti v CSS Horelica

 13. Zoznam činností v rámci poskytovania sociálnych služieb, ktoré sa budú a nebudú vykonávať v prípade personálnej núdze

 14. Príjem klientov do CSS Horelica po hospitalizácii

 15. Príjem nových zamestnancov do CSS Horelica

Interný krízový plán obsahuje nasledovné prílohy:

Príloha č. 1   Zásady a prevencia

Príloha č. 2   Jedálny lístok

Príloha č. 3   Menný zoznam zamestnancov a materiálno-technické vybavenie

Príloha č. 4   Telefonické kontakty

Príloha č. 5   Postup krízových opatrení

Príloha č. 6   Stanovenie krízového štábu

Príloha č. 7   Krízová komunikácia

Príloha č. 8   Psychologické intervencie

Príloha č. 9   Čestné prehlásenie z dôvodu Covid-19

Príloha č. 10: Prehlásenie k príjmu klienta do CSS Horelica v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia

                      nákazy vírusom COVID-19

Príloha č. 11: Denná evidencia návštev v zariadení sociálnych služieb

Príloha č. 12: Zoznam ohlásených návštev v zariadení sociálnych služieb

Príloha č. 13: Denná evidencia absolvovaných vychádzok, alebo úradných záležitostí klientov

Príloha č. 14: Čestné  vyhlásenie  prijímateľa  sociálnej  služby o zdravotnom stave a osôb, s ktorými je v styku

Príloha č. 15: Poučenie  a informácie pre klientov  pri  dočasnom  opustení  zariadenia z dôvodu pobytu

                     doma,  vychádzky,     vybavovania   rôznych   záležitostí   počas  pandemického   obdobia

                     COVID-19

Príloha č. 16: Evidencia pobytov doma klientov

Príloha č. 17: Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave – zamestnanci

Príloha č. 18: Normatív OOPP a ostatného materiálu pre CSS Horelica vytvorený vo vzťahu k Štátnym

                     hmotným rezervám

Príloha č. 19: Menný zoznam klientov v čase karantény

Príloha č. 20: Špecifické  postupy  sociálnej práce s klientmi počas pandémie vírusu COVID-19, postup prijímania nových klientov

 

S krízovým plánom pracuje ustanovený interný krízový tím, ktorý zasadá týždenne, resp. podľa potreby. Zo stretnutí interného krízového tímu sa vystavuje záznam. Krízový plán a prílohy sú k dispozícii všetkým kontrolným orgánom v zmysle legislatívy SR.