Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Ako informujeme klientov s viacnásobným znevýhodnením o ľudských právach?

Cieľovou skupinou Centra sociálnych služieb Horelica, pracoviska Horelica 18, Čadca sú fyzicky a psychicky znevýhodnení prijímatelia. Je im poskytovaná celoročná a týždenná pobytová sociálna služba a tiež ambulantná forma sociálnej služby. V rámci udržiavania a rozvíjania schopností a zručností našich klientov sa zameriavame aj na ich informovanosť o ich ľudských právach. Mentálne znevýhodnení ľudia bývajú často zneužívaní svojím okolím, keďže sú ľahko ovplyvniteľní a nedokážu kriticky zhodnotiť úmysly iného človeka. Ľudské práva prislúchajú každému človeku od narodenia a zaručujú určitú kvalitu života a úroveň dôstojnosti. Keďže ich naši klienti často ani nepoznajú, je dôležité, aby sme ich v tejto oblasti informovali a pripomenuli im, že nemusia trpieť nepríjemné správanie druhého človeka, a že sa majú chrániť. Začali sme od základných ľudských práv. Klienti sú informovaní prostredníctvom skupinových rozhovorov jednoduchým jazykom, keďže často ani nerozumejú pojmu ľudské práva. Niektorí klienti si ich zas mýlia s politickým dianím na Slovensku. Preto sa rozprávame o konkrétnych situáciách, ktoré klienti prežívajú. Preberáme pozitívne alebo negatívne alternatívne scenáre, v ktorých by sa mohli ocitnúť. Vysvetľujeme si ako sa máme chrániť, prípadne brániť v rôznych situáciách. Rozoberáme rôzne benefity ľudských práv. Hovoríme aj o negatívnych dôsledkoch, ktoré nastávajú pri ich nedodržiavaní. Klienti tak majú možnosť v rámci komunikácie podieľať sa so svojou vlastnou skúsenosťou a spracovať tak možno aj negatívne zážitky, prípadne sa znovu potešiť príjemnými životnými skúsenosťami. V rámci skupiny sa tiež rozvíja schopnosť počúvať, vzájomne rešpektovať svoje prežívanie, správanie a nezasahovať tak druhým do ich ľudských práv. Pretože moje ľudské práva končia tam, kde začínajú ľudské práva druhého človeka. Tak sa prakticky učia to, o čom sa teoreticky rozprávame.