Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

1. PÔSOBNOSŤ CSS

V zariadení Centrum sociálnych služieb Horelica sa v zmysle zriaďovacej listiny poskytuje sociálna služba:

Zariadenie pre seniorov:

Druh sociálnej služby: sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Forma: celoročná pobytová

Cieľová skupina:

1) V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z v znení neskorších predpisov v platnom znení alebo b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

2) V zariadení pre seniorov sa

a) poskytuje - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby - sociálne poradenstvo - sociálna rehabilitácia - ubytovanie - stravovanie - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva - osobné vybavenie

b) utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí

c) zabezpečuje záujmová činnosť

3) V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť.

Domov sociálnych služieb

Druh sociálnej služby: sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Forma: celoročná pobytová, týždenná, ambulantná

Cieľová skupina:

1)V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba ambulantnou, týždennou a celoročnou pobytovou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto osoba

a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov v platnom znení alebo

b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov v platnom znení.

2) V domove sociálnych služieb sa

a) poskytuje - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, - sociálne poradenstvo, - sociálna rehabilitácia, - ubytovanie, - stravovanie, - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, - osobné vybavenie - vreckové a vecné dary podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dieťaťu s nariadenou ústavnou výchovou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba

b) zabezpečuje - pracovná terapia - záujmová činnosť

Utvárajú sa podmienky na:

a) vzdelávanie (maloletej fyzickej osobe podľa zákona č. 305/2005 Z. z. sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

b) úschovu cenných vecí

Špecializované zariadenie

Druh sociálnej služby: sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Forma: pobytová celoročná Cieľová skupina: V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 v znení neskorších predpisov v platnom znení a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa. V špecializovanom zariadení sa

a) poskytuje - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, - sociálne poradenstvo, - sociálna rehabilitácia, - ubytovanie, - stravovanie, - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, - osobné vybavenie,

b) zabezpečuje - pracovná terapia - záujmová činnosť c) utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a vzdelávanie.

Služba včasnej intervencie

Druh sociálnej služby: sociálna služba na podporu rodiny s deťmi. Forma: ambulantná a terénna prostredníctvom terénneho programu. Cieľová skupina: dieťa do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodina tohto dieťaťa. V rámci služby včasnej intervencie sa

a) poskytuje - špecializované sociálne poradenstvo - sociálna rehabilitácia

b) vykonáva sa: - stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím - preventívna aktivita.