Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

                                                                                                   Poradenské centrum Čadca

   V Centre sociálnych služieb Horelica sídli Poradenské centrum Čadca, ktoré je súčasťou siete centier sociálneho poradenstva na území Žilinského samosprávneho kraja. Sieť Poradenských centier flexibilne reaguje na podnety klientov, ktorí sa na nich obrátili z dôvodu riešenia rôznych životných problémov a krízových situácií, v ktorých sa ocitli a vlastnými silami ich nedokážu zvládnuť. Poradenstvo podávajú sociálni pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami a ich súčasťou siete je aj právnik.

   Poradenské centrá ponúkajú bezplatnú pomoc každému občanovi s myšlienkou: „Nevieme Vám zaručiť vyriešenie každého problému, ale ubezpečujeme Vás, že urobíme všetko pre to, aby sme Vám pomohli.“ 

  Adresa:  Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 107, 022 01 Čadca  

  Tel. :      +421 41 400 02 45

  Mobil:    +421 915 857 404

  E-mail:   jdurcakova@vuczilina.sk

                                                    Web:     www.horelica.dsszsk.sk

   Poradenské centrum Čadca poskytuje rady, informácie a pomoc všetkým, ktorí sa naň obrátia s cieľom, aby si uvedomovali svoje práva a povinnosti, dokázali vyjadriť svoje potreby a priania, prijímali zodpovednosť za svoje konanie a boli schopní využívať siete dostupných služieb komunity i širšieho okolia. Poradca a klient sa spoločnými silami snažia nájsť spôsob, ako predchádzať sociálnemu vyhoreniu s umožnením bežného spôsobu života. Poradenské centrum je nezávislé miesto bezplatnej, dôvernej a nestrannej pomoci, ktoré sprevádza občana pri jeho problémoch, ktoré môžu byť okruhmi aj týchto oblastí:

   Neuzatvárame sa po Vašej prvej návšteve. Sme Vám nápomocní i dlhodobo, pokiaľ sa Váš problém nevyrieši, alebo pokiaľ našu pomoc budete potrebovať .

   Občania sa môžu obracať na centrum a žiadať o radu alebo konkrétnu pomoc telefonicky, e-mailom alebo prísť osobne v pracovné dni v čase od 07.00 do 14.00 hod. do poradenského centra, ktoré ma svoje priestory v Centre sociálnych služieb Horelica, Horelica 107, 022 01 Čadca. Základné sociálne poradenstvo poskytuje Mgr. Jaroslava Durčáková.

   V zmysle § 19 ods. (2) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.